Publication

23. Carbon layer protected cuprous oxide nanowire arrays for efficient water reduction, Rubal Dua, Zhonghai Zhang, Lianbin Zhang, Haibo Zhu, Hongnan Zhang, Peng Wang,*ACS Nano, 7(2),1709-1717 (2013)

2020-04-01 11:25:19 adminddy 0