Publication

26. A self-cleaning underwater superoleophobic mesh for oil-water separation, Lianbin Zhang, Yujiang Zhong, Dongkyu Cha, Peng Wang,* Scientific Reports, 3, 2326; DOI:10.1038/ srep02326 (2013) [PDF] [

2020-04-01 11:25:55 adminddy 0