Publication

33. (Gold core)@(titania shell) nanostructures for plasmon-enhanced photon harvesting and generation of reactive oxygen species, Caihong Fang, Henglei Jia, Shuai Chang, Qifeng Ruan, Peng Wang, Tao

2020-04-01 10:41:14 adminddy 0