Publication

38. Hydrophobic Light-to-Heat Conversion Membranes with Self-Healing Ability for Interfacial Solar Heating, Lianbin Zhang, Bo Tang, Jinbo Wu, Renyuan Li, Peng Wang,* Advanced Materials, 27, 4889-4894

2020-04-01 11:27:28 adminddy 0