Publication

49. MXene Ti3C2: An Effective 2D Light-to-Heat Conversion Material, Renyuan Li, Lianbin Zhang, Le Shi, Peng Wang*, ACS Nano, 11(4), 3752-3759 (2017)

2020-04-01 10:47:32 adminddy 0