Publication

66. Solvent-Thermal Induced Roughening: a Novel and Versatile Method to Prepare Superhydrophobic Membranes, Weihua Qing, Xiaonan Shi, Weidong Zhang, Jianqiang Wang, Yifan Wu, Peng Wang, Chuyang Tang*

2020-04-01 10:53:23 adminddy 3