Publication

79. 2D Ti3C2Tx MXene Membranes as Nanofluidic Osmotic Power Generators, Seunghyun Hong, Fangwang Ming, Yusuf Shi, Renyuan Li, In S. Kim, Chuyang Tang, Husam N. Alshareef*, Peng Wang*. ACS nano, 2019,

2020-04-01 10:57:42 adminddy 8